top of page

HET VOORTRAJECT

 

Het bepalen en analyseren van de huidige conditie en daaruit afleiden van de onderhoudsbehoefte van een bestaande betonconstructie zijn wellicht de meest belangrijke stappen om te komen tot een duurzaam eindresultaat.
Het stellen van de juiste diagnose en op basis daarvan het opstellen van een goed ‘behandelplan’ is daarbij essentieel. Vergeten we hier een onderdeel of aspect van een schademechanisme of is er sprake van een incorrecte interpretatie van een eis voor de gebruiksfase, dan zal het gewenste doel niet worden bereikt.

 

Het gehele proces om te komen tot een goed plan van aanpak bestaat uit vele onderdelen. Het inventariseren en analyseren van de geconstateerde schade op zich vormt al een specialisme. Daarbij is benodigd:

  • Kennis van het materiaal (gewapend) beton zelf.

  • Informatie over de expositie-omstandigheden en mechanische belastingen

  • Inzicht in het vervormingsgedrag van de (totale) constructie.

  • Het analyseren van de geschiedenis in de bouwfase en gebruiksfase.

  • Het beoordelen van de schade, zowel de omvang als de bijbehorende kenmerken en de locatie van optreden, waaronder ook de mogelijk onzichtbare gebreken aan de hand van nadere analyse. De inzet van diverse onderzoekstechnieken kan daarbij in vele gevallen noodzakelijk blijken. Van eenvoudig afkloppen (akoestisch onderzoek) tot de inzet van geavanceerde radar- of ultrasoontechnieken.

  • Het vaststellen van het maatgevende schademechanisme en mogelijk bijkomende van invloed zijnde schademechanismen op basis van een grondige analyse van alle verkregen data uit het veldonderzoek.

 

De meest optimale of gewenste herstelmethodiek of de best passende vertaling naar de onderhoudsbehoefte omvat naast het scala van de beschikbare technische maatregelen, ook de bijkomende maatregelen ten aanzien van omgevingsfactoren en houdt rekening met de beschikbare budgetten en de gewenste restlevensduur van de constructie. Naast de eisen aangaande de financiën en duurzaamheid van de ingreep, zijn zaken als veiligheid en overlast voor zowel gebruikers als uitvoerende partijen gedurende de uitvoering van belang. Ook de verstoring van het primaire proces van de opdrachtgever of zijn gebruikers door de uitvoering van de herstelwerkzaamheden is van grote invloed. Soms is snelheid gewenst en in andere situaties is een vergaande fasering noodzakelijk. Deze randvoorwaarden zijn van grote invloed op de te kiezen herstelmethodiek. Bij dit traject is de inzet van gespecialiseerde onderzoekers, betononderhoudskundigen en reparatiedeskundigen van groot belang.

bottom of page