top of page

PRIVACYVERKLARING

 

Het KB-Kenniscentrum (kortweg KBK) vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met info@KB-Kenniscentrum.nl.

Het KBK bestaat uit deelnemers van een stichting die tot doel heeft kennis, ervaringen en informatie over kathodische bescherming van wapening in beton, te verzamelen, te vergroten en te verspreiden.

 

Welke gegevens gebruiken wij?

  1. Wij verwerken uw naam of die van uw contactpersoon, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die u heeft verstrekt. Dit kan zijn bij uw aanmelding als deelnemer, wanneer u contact met ons opneemt via de website of ons algemeen e-mail adres, of participeert in één van de activiteiten van het KBK zoals bijvoorbeeld onze studiemiddagen. Dit betreft slechts die gegevens die nodig zijn voor het adequaat kunnen uitvoeren van de taken en doelstellingen van het KBK. Deze gegevens worden gebruikt om u te informeren, uit te nodigen voor bijeenkomsten, of u te informeren over uitingen op de website, op beurzen en congressen. Voor deelnemers betreft het ook het bijhouden van het deelnemerschap en eventuele administratieve zaken die daaromtrent worden verricht. Voor elk van deze activiteiten zal niet meer dan datgene wat absoluut noodzakelijk is, openbaar worden gemaakt.

  2. Het KBK vindt het belangrijk de relatie met u goed te kunnen onderhouden. Uw gegevens worden dan ook opgeslagen in een digitaal systeem waaruit geput kan worden. De algemene gegevens zoals naam, bedrijf, contactgegevens en dergelijke zullen worden bewaard voor een periode van maximaal 24 maanden na het laatste eigenlijke gebruik. Informatie betreffende deelnemers zal binnen 24 maanden na beëindiging als deelnemer worden verwijderd.

  3. Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij de naam van de contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, e-mail, klantnummer, telefoonnummer, bankgegevens en openstaand saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren.

  4. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze activiteiten, dan zullen wij uw naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling binnen 24 maanden verwijderen.

  5. Wanneer u contact met ons op wil nemen via de website, vragen wij u om uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Deze gegevens worden opgenomen in ons bestand en verwijderd als weergegeven onder sub b.

Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u of uw contactpersoon verkregen, omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Welke rechten hebt u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage – u kunt te allen tijde een verzoek doen bij het KBK om uw gegevens in te zien.

  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen wat wij zullen opvolgen binnen de wettelijke verplichtingen die wij hebben.

  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van het KBK, kunt u bezwaar maken.

  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder door u nader te benoemen partij willen brengen, dan zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, hebt u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor uw deelnemerschap of uw deelname aan activiteiten van het KBK. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@KB-kenniscentrum.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u informeren waarom wij uw verzoek niet kunnen honoreren.

 

Wie ontvangen uw gegevens?

Het KBK zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit volgt uit wettelijke verplichting. Wij zullen uw gegevens nooit doorverkopen aan derden.

Slotbepalingen

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via onze website via links kunnen worden bezocht. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar ons algemene adres. Als u een klacht hebt over de manier waarop wij met uw gegevens om gaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page